Bakalářské tituly BA, BSc a BBA

Bakalářské studijní programy a obory se rozdělují do tří samostatných skupin podle oblasti, které se vybraný obor věnuje a podle programu je absolventům udělen jeden ze tří bakalářských titulů: - Bakalář přírodních věd je udělován absolventům oborů jako je matematika, inženýrství, biologie, chemie, fyzika, IT nebo obchod.

 • Bakalář humanitních věd je mimo jiné spojován s obory jako je literatura, humanitní vědy, jazyky, historie, nebo sociální vědy - antropologie, sociologie, psychologie a mezinárodní vztahy.
 • Baklář obchodní administrativy je pak titul udělován absolventům oborů účetnictví, financí, ekonomie, bankovnictví a dalších.

Rozmanitost bakalářských oborů v rámci BA, BSc i BBA programů může být ohromující - nenechte se tím odradit! Nechejte se při výběru inspirovat nejoblíbenějšími obory, které jsou uvedeny níže.

Nově přidané bakalářské studijní programy

Massey University

Bachelor of Retail a Business Management

Leden 16, 2019
Tato jedinečná kvalifikace je jediným stupněm Nového Zélandu zaměřeným výhradně na maloobchodní sektor, vytvořený v reakci na poptávku zaměstnavatelů pro kvalifikované absolventy se správnými manažerskými dovednostmi a znalostmi maloobchodního průmyslu.

University of Bradford

BSC (Hons) v oboru podnikání a managementu

Leden 16, 2019
Rozvíjet dovednosti, které potřebujete pro manažerskou kariéru v jakémkoli odvětví, a to jak ve Velké Británii, tak v mezinárodním měřítku. Vybudujete rozsáhlý základ znalostí o všech aspektech podnikání a řízení a zajistíte, že budete absolvovat jako dobře zaokrouhleného odborníka s vynikajícím obchodním povědomím.… [+] [-]

Hasan Kalyoncu University

Bakalář v politických vědách a mezinárodních vztazích

Leden 16, 2019
Oddělení politických věd a mezinárodních vztahů zapojí studenty do studia toho, jak se lidé řídí - od nejmenších komunit až po mezinárodní systém.

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Bakalářské studium

Existuje mnoho nezanedbatelných důvodů, proč by se měl člověk rozhodnout pro bakalářské studium, včetně obohacení sama sebe. Trvání studia a poplatky s ním spojené jsou rozdílné na každé škole a liší se také program od programu, a samozřejmě záleží na studentovi samém. Tradičně se rozlišují tři typy bakalářských titulů, podle akademické oblasti, do které ten či oný program spadá: bakalář humanitních věd, bakalář přírodních věd a bakalář obchodu a administrativy.

Přehled bakalářských programů
Studenti bakalářského studia si obvykle první dva roky zapisují dva druhy předmětů. Předměty, které slouží jako úvod do problematiky vybraného oboru a kurzy týkající se všeobecného vysokoškolského vzdělání. Poslední rok nebo dva si studenti zapisují povinně volitelné, nebo volitelné předměty, které jsou přímo zaměřeny na zvolený studijní obor. Délka studia se dále odráží ve zvoleném typu studia. Tradiční prezenční studium většinou trvá tři nebo čtyři roky, zatímco online studijní program lze ukončit během dvou nebo tří let. Volba kombinované formy studia je další z možných variant a délka studia může být opět jiná. Studenti denního studia si obvykle zapisují předměty, jejichž ukončením zíkají každý semestr 12 až 18 kreditů. Tímto tempem ukončí studium během čtyř let, kombinované studium může trvat i pět až osm let, pokud to studijní řád jednotlivých škol umožňuje. Zejména uchazeči s dalšími závazky volí online bakalářské programy , protože tato forma studia je flexibilní a pohodlnější. Oproti tradičnímu dennímu studiu, kde musí student dodržovat daný rozvrh, si studijní plán, přednášky a ostatní studijní povinnosti během online studia každý student přizpůsobí svému dalšímu programu. Flexibilita online studia se netýká jen jednotlivých dní a dílčích úkolů, ale online studium lze úspěšně ukončit během jednoho až dvou let, což je až polovina délky denního studia.

Typy bakalářských programů a titlů získaních po ukončení studia: Bakalář humanitních věd, Bakalář přírodních věd, Bakalář obchodní administrativy
Uchazeči si vybírají z bakalářských programů spadajících do dvou tradičních akademických oblastí a po ukončení získají jeden z těchto titulů: Bakalář humanitních věd (BA) a Bakalář přírodních věd (BSc).

Studium bakalářského programu v rámci humanitních věd by měli zvážit:

 • Studenti hledající studium v oblasti umění, s širokou nabídkou volitelných předmětů z různých oborů, studium, které nabízí mnoho dalších možností.
 • Studenti, kteří chtějí svoje studium zaměřit na oblast literatury, komunikace a jazyků, humanitních nebo sociálních věd, jako je antropologie, psychologie, sociologie, ekonomie nebo mezinárodní vztahy.

Studium bakalářského programu v rámci přírodních věd by měli zvážit:

 • Studenti, kteří hledají studium, které nabízí dobré kariérní vyhlídky a chtějí se uplatnit například jako inženýři, učitelé, výzkumní pracovníci, vědci, právníci nebo podnikatelé.
 • Studenti, kteří se ve svém studiu chtějí věnovat matematice, IT, inženýrství, nebo přírodním vědám, jako je biologie, chemie a fyzika.

V rámci jak BA tak BSc programů si studenti můžou vybrat konkrétní studijní obor. Takových existuje velké množství, ale můžeme je rozřadit do těchto 10 oblastí:

Studium bakalářského programu v rámci obchodní administrativy by měli zvážit:

 • Studenti, kteří se chtějí uplatnit v oblasti obchodu, a kteří se chtějí specializovat v jednom z nabízených oborů.
 • Studenti, kteří se chtějí zamřit na oblast obchodu, ekonomie, financí, managementu, podnikání a mezinárodních studií.

Kurzy všeobecného vzdělávání
Než se studenti výhradně zaměří na studium zvoleného oboru, musí většinou absolvovat společné kurzy, označované jako kurzy všeobecného vzdělávání. Tyto kurzy fungují jako úvody do oblastí v rámci BA, BSc a BBA programů, které zahrnují specifické obory. Zde jsou příklady, které kurzy všeobecného vzdělávání existují a které oblasti zahrnují :

 • Umění a humanitní vědy: Úvod do studia umění, hudby a divadla. Pro studenty humanitních věd je důležité osvojení si základních filologických a lingvistických pojmů, spadá sem také úvod do studia filosofie a religionistiky.
 • Úvod do sociálních věd zahrnuje základy psychologie a sociologie.
 • Přírodní vědy a biologie.
 • Výpočetní technika včetně základů programování a online výzkumných metod.
 • V úvodu do filologie a komunikace si studenti osvojí umění psaní a rozboru a seznamují se s literaturou a médii.
 • Historie: Studium civilizací a světových dějin.
 • Matematika: Obecná, aplikovaná, diskrétní matematika.
 • Filozofie a současné dění.
 • Obchod, ekonomie a management.

Co přináší získání bakalářského titulu
Pokud se rozhodujete zda po střední škole pokračovat bakalářským studiem, musíte zvážit kolik času, úsilí a peněz je třeba investovat. Nezapomeňte však na výhody, které pokračování ve studiu, nebo návrat do školy, přináší:

 • Mnozí zaměstnavatelé v rámci různých oborů a odvětví často uvádějí bakalářský titul mezi podmínkami pro přijetí.
 • Absolventi bakalářského studia si vylepšují svůj pracovní profil, jejich vyhlídky na povýšení, stejně tak jako na zvýšení platu jsou obecně lepší, než absolventů pouze středních škol.
 • Podleúřadu pro statistiku práce (Bureau of Labor Statistics - BLS) existuje mnoho pracovních příležitostí zejména v oborech, které se velmi rychle rozvíjí. S bakalářským titulem jsou úspěšní absolventi zejména ve zdravotnictví, učitelství, technických oborech a dalších.
 • Jak již bylo zmíněno, bakalářský titul s sebou často přináší také vyšší nástupní plat, nebo zvýšení platu. Například v americké zprávě vydané v roce 2012 U.S. New University Directory, je kladen důraz na důležitost získání alespoň bakalářského vzdělání:"Američané s bakalářským titulem můžou očekávat, že jejích týdenní mzda bude o 64% vyšší, než týdenní mzda jejich vrstevníků bez vysokoškolského titulu."

Náklady spojené s bakalářským studie
Vzdělání, stejně tak jako mnoho dalších věcí na světě, je dnes nákladné. Zdražuje se školné, ubytování a stravování pro studenty, kteří dojíždí, nehledě na cestovní náklady pro tyto studenty, a nesmíme zapomenout na drahé učebnice. To vše je součástí vysokých nákladů na vzdělání. Přesto je tato investice času, peněz a úsilí z dlouhodbého hlediska k nezaplacení. Naštěstí má velké množství studentů nárok na jednu z různých forem finančních pomocí, kterou lze použít na pokrytí značné části výdajů. Studentská půjčka nebo některá finanční pomoc jsou zásadní při rozhodování, kde bude student nejen studovat, ale i bydlet atp

Studovat nebo nestudovat?
Myšlenka, že se zadlužíte, kolik peněz, času a úsilí bude potřeba vložit do studia, může být skličující. Přesto je vysokoškolské vzdělání v dnešním světě téměř nutnou součástí na cestě k úspěchu. Samozřejmě se však každý musí rozhodnout sám, zda se studium stane prioritou, zda je nebo není schopen dostát studijním závazkům a získat tak bakalářský titul.