Bakalářské studium univerzity, vysoké školy a obchodní školy v 2021

Univerzitami a podniky, školy pro bakalářské programy v . Najít všechny informace o top zařadil univerzity v zde a kontaktujte přímo je!...

Univerzitami a podniky, školy pro bakalářské programy v . Najít všechny informace o top zařadil univerzity v zde a kontaktujte přímo je!

Školy

愛知文教大学の教育は、語学の力と日本の心で、今は不可能だと思えることを可能にする「逆転力教育」です。社会や経済のグローバル化が進み、英語や中国語など外国語でのコミュニケーションが必要な場面が多く見られるようになりました。異文化間での交流がますます盛んとなる中で、他国の文化を理解し、日本文化を世界へ向けて発信する力も必要です。 ... Čtěte více

愛知文教大学の教育は、語学の力と日本の心で、今は不可能だと思えることを可能にする「逆転力教育」です。社会や経済のグローバル化が進み、英語や中国語など外国語でのコミュニケーションが必要な場面が多く見られるようになりました。異文化間での交流がますます盛んとなる中で、他国の文化を理解し、日本文化を世界へ向けて発信する力も必要です。 Méně